Menu Boeken

Disclaimer

 

Algemene voorwaarden bij de levering van diensten en
uitvoeren van opdrachten

1.     Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen Elperhof en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

Bezoekers zijn uitsluitend gerechtigd tot het online bekijken van de aangeboden informatie en het gebruik van de aangeboden functionaliteiten. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Camping Elperhof is het niet toegestaan enige inhoud of functionaliteit over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te publiceren.

2.     Grondslag offertes

Offertes van Elperhof zijn gebaseerd op de informatie welke door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat deze naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van het onderzoek heeft verstrekt. Elperhof zal de te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Deze verplichting heeft het karakter van een "inspanningsverplichting", omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

3.     Ter beschikkingstellen van informatie, medewerkers en werkruimte door de opdrachtgever

Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die Elperhof nodig heeft.

Dit geldt ook voor de ter beschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden betrokken (zullen) zijn.

Als Elperhof  daarom verzoekt, verschaft de opdrachtgever op zijn locatie het bureau kosteloos een eigen werkruimte met telefoonaansluiting en, desgewenst gebruikmaking van een fax- en / of internetaansluiting.

 

4.     Het betrekken van derden bij de opdrachtuitvoering

Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door Elperhof geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

5.     Tarieven en kosten van de opdracht

Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de offerte aangegeven of daarin zijn inbegrepen de secretariaatskosten, reisuren, reis- en verblijfkosten en andere opdrachtgebonden kosten. Voorzover deze kosten niet zijn inbegrepen, zullen ze afzonderlijk worden berekend. Elke offerte heeft een geldigheidsduur van ten hoogste 30 kalenderdagen. Een tussentijdse verandering van het niveau van vergoedingen, salarissen en andere kosten, welke Gewoonweerleven noodzaakt tot tariefaanpassing of aanpassing van andere hiervoor genoemde kostenvergoedingen, zal worden doorberekend.

In het honorarium zijn geen rentekosten opgenomen, tenzij in de offerte anders is aangegeven.

6.     Betalingsvoorwaarden

Het honorarium (omschreven in de offerte) en de kosten welke niet in de tarieven zijn inbegrepen, zoals in artikel 5 genoemd, worden maandelijks bij (voorschot-)declaratie in rekening gebracht. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na declaratiedatum, tenzij anders is overeengekomen.

Na de vervaldag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan Elperhof  met een beroep op de onzekerheidsexceptie de uitvoering van de opdracht opschorten.

Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.

Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen, zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).

7.     Annulering

Annulering van geplande afspraken betreffende individuele opdrachtgevers dient uiterlijk twee werkdagen voor het afgesproken tijdstip te geschieden. Hiervoor worden de kosten zoals beschreven in artikel 10 in rekening gebracht.

Bij annuleringen binnen twee werkdagen voor de geplande startdatum door of namens de individuele opdrachtgever is de opdrachtgever verplicht 100% van de prijs te vergoeden.

Annulering van trainingen, cursussen en themadagen dient uiterlijk twee weken voor het afgesproken tijdstip te geschieden. Daarbij is de dienstverlener gerechtigd kosten in rekening te brengen. Bij annulering korter dan twee weken voor de aanvang van de dienstverlening, is de opdrachtgever verplicht 100% van de prijs te vergoeden.

Annulering van diensten kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden.

8.     Wijziging van de opdracht c.q. meerwerk

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en / of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.

Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoedingen beïnvloedt, zal Elperhof  dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden.

Indien de tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal Elperhof de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo'n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

9.     Duur en afsluiten van de opdracht

De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van Elperhof worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die verkregen wordt en de medewerking die wordt verleend. Elperhof  kan dan ook niet van tevoren exact aangeven hoelang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn.

In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een termijn van 14 dagen na dagtekening daarvan dient de opdrachtgever Elperhof  hierover te berichten. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.

10.   Tussentijdse beëindiging van de opdracht

Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt.

Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft Elperhof vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot op dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd.

Elperhof mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als tengevolge van feiten en omstandigheden die zich aan Elperhof's invloed onttrekken of Elperhof niet zijn toe te rekenen en voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. Elperhof behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voorzover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.

In geval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, één en ander onder voorbehoud van rechten.

11.   Intellectueel eigendom

Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van Elperhof .

Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van Elperhof. Op het door Elperhof  ontwikkelde materiaal (producten, documenten, trainingen, cursussen, etc.) is het copyright© voorbehouden aan Elperhof. Het is de opdrachtgever en anderen niet toegestaan om dit materiaal intern dan wel extern zonder schriftelijke toestemming te gebruiken.

De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voorzover passend binnen het doel van de opdracht. In geval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

12.   Vertrouwelijkheid

Elperhof is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. Elperhof  zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van Elperhof aan derden geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijze en dergelijke, dan wel de rapportage ter beschikking stellen. Bij het aanvragen een gratis product kom je in  mijn email marketing terecht.

13.   Aansprakelijkheid

Elperhof  is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voorzover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitvoeren van de opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Elperhof  voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen.

Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.

Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waaraan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

Informatie die per e-mail via internet naar Camping Elperhof wordt verzonden is niet beveiligd tenzij in de Privacyverklaring anders is aangegeven. De inhoud van een bericht kan daarom niet als vertrouwelijk worden aangemerkt en verzending hiervan geschiedt op eigen risico.

Op de website kan, onder meer via links, worden verwezen naar informatie die wordt verstrekt of aangeboden door derden. De inhoud van deze informatie wordt door Camping Elperhof niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Camping Elperhof wijst iedere aansprakelijkheid in dit kader nadrukkelijk van de hand.

Camping Elperhof heeft grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website. Desondanks is het mogelijk dat er in/op de website onjuistheden en/of onvolkomenheden voorkomen. Camping Elperhof aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden en/of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze informatie.

14.   Toepasselijk recht

Op deze website, privacyverklaring , overeenkomst en deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

15.     Wijziging voorwaarden

De voorwaarden zijn terug te vinden of na te lezen op www.elperhof.nl of worden op uitdrukkelijk veroek kosteloos toegestuurd. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met de dienstverlener

16.   Geschillen

Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de uitvoering van de onderhavige overeenkomst, dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, worden beslecht bij de Arrondissementsrechtbank te Haarlem.

Elperhof  januari 2023

 

 

 

 

 

Heeft u een vraag?

Neem gerust contact met ons op. We vertellen u graag over onze camping, het familiehuis, de lodges onze woningen 16 A&B, de lodges en de mogelijkheden voor het vieren van een feestje. Leuk om van u te horen!

Richard & Anita Halink- Bouma